China Xinjian tianshan_Marc Foggin.jpg

Mountain and trees
Marc Foggin